Lapkričio 25 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko steigiamasis Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LMŠMPS) suvažiavimas, kurio metu susijungė dvi gerai žinomos pedagogams ir kitiems švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga.

Neeiliniame šventiniame renginyje dalyvavo LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akad. Eugenijus Jovaiša, Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas bei Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Ramutė Minkevičienė.

Sveikinimus susijungimo proga atsiuntė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė linkėdama geriausios kloties naujai susikūrusios organizacijos veikloje bei Vyriausybės vadovas Saulius Skvernelis, kuris Vyriausybės vardu pasveikino naujai susikūrusią organizaciją ir palinkėjo ilgametės, aktyvios, kūrybingos ir vaisingos veiklos.

Suvažiavimo metu buvo išrinkti naujos organizacijos valdymo organai, patvirtini įstatai bei priimta rezoliucija dėl socialinės partnerystės.

Naujosios profesinės sąjungos pirmininku tapo Eugenijus Jesinas, pirmininko pavaduotojais – Eglė Žukauskaitė bei Ramūnas Znutas.

LMŠMPS pirmininkas E. Jesinas, dėkodamas už pasitikėjimą, sakė tikintis, kad naujoji organizacija dar efektyviau spręs Lietuvos švietimo problemas ir padės įveikti pedagogams keliamus iššūkius. Pasak jo, vienybė – visada yra teigiamas veiksmas, o švietimo bendruomenė laukia, kad iš daugybės profesinių sąjungų atsirastų vienas rimtas junginys. Tuomet ir įtaka bus didesnė, ir žodis svaresnis.

Naujai susikūrusiai LMŠMPS priklauso apie 5,5 tūkst. narių.

Suvažiavimo metu bendru sutarimu priimta rezoliucija, kuri bus išsiųsta Prezidentūrai, Vyriausybei, LR Seimo švietimo ir mokslo komitetui, Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, miestų ir rajonų merams bei kitoms švietimo profesinėms sąjungoms.

Nuotraukas iš renginio rasite čia – https://www.facebook.com/pg/Lietuvos-%C5%A1vietimo-%C4%AFstaig%C5%B3-profesin%C4%97-s%C4%85junga-273983995991011/photos/?tab=album&album_id=1613327172056680

LIETUVOS

MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO IR MOKSLO  PROFESINĖS SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO

REZOLIUCIJA DĖL SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS

2017 m. lapkričio 25 d.

VILNIUS

Įgyvendindamos  atstovavimo, informavimo ir konsultavimo teisę, profesinės sąjungos pripažįsta visus socialinės partnerystės principus: laisvas kolektyvines derybas, šalių lygiateisiškumą, geranoriškumą ir pagarbą teisėtiems interesams. Socialinė partnerystė – vienas svarbiausių demokratijos principų visame pasaulyje. Deja, darbdavių vengimas siekti konstruktyvaus socialinio dialogo, aukštesnio lygmens derybose dėl geresnių bei saugesnių darbo sąlygų, palankaus mikroklimato ir tinkamo apmokėjimo už darbą pagal profesijos svarbą visuomenėje, trukdo Lietuvoje siekti pozityvių sprendimų ir neleidžia  sukurti Europos sąjungos standartus atitinkantį bendradarbiavimo modelį, kuris taptų pripažinta socialinio dialogo norma.

Suprasdami socialinio dialogo reikšmę, naujai įsikūrusios Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos steigiamojo suvažiavimo dalyviai siūlo:

  LR Vyriausybei:

1.Vadovaujantis socialinės partnerystės pagrindais ir siekiant optimalaus švietimo šakos Kolektyvinės sutarties nuostatų įgyvendinimo, į visas darbo grupes dėl švietimo sistemos reformų bei socialinių projektų paritetiniais pagrindais įtraukti socialinius partnerius–švietimo profesinių sąjungų atstovus, ir taip užtikrinti lygiavertį dialogą, pagrįstą pasitikėjimu, pagarba ir atsakomybe už prisiimtus įsipareigojimus.

2.Priimant strategiškai svarbius sprendimus, atsižvelgti į socialinių partnerių pateiktus pasiūlymus ir dėl subjektyvių priežasčių nežlugdyti socialinio dialogo.

3.Nepažeidžiant socialinės partnerystės principų, įgyvendinti visus nacionaliniu lygiu pasiektus susitarimus, kurie garantuotų pedagogo profesijos prestižo  visuomenėje didinimą užtikrinant teisingą apmokėjimą už atliktą darbą pagal jo svarbą bei įtaką šalies raidai ir vystymuisi, ir taip didinti šalies konkurencingumą bei mažinti piliečių emigraciją.

LR Seimo nariams:

1.Priimant įstatymus, lemsiančius švietimo sistemos darbuotojų darbo ir socialines sąlygas bei jų darbo apmokėjimą, vadovautis pasirašytais socialinės partnerystės susitarimais, nuodugniai analizuoti profesinių sąjungų pasiūlymus ir konsultuotis dėl galimų socialinių pasekmių švietimo sistemoje.

2.Inicijuoti visų parlamentinių partijų POLITINĮ SUSITARIMĄ dėl pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos bei socialines garantijas užtikrinančių įstatymų priėmimo.

Savivaldybių ir švietimo įstaigų vadovams:

Užtikrinti socialinį bendradarbiavimą savivaldybėse, užkirsti kelią mobingui, nepotizmui ir kitiems šiuolaikiniams neigiamiems vadybiniams veiksmams, siekti sprendimų socialinio dialogo būdu, laikytis socialinio dialogo principų: teisingumo, skaidrumo ir demokratiškumo.

Švietimo įstaigoms atstovaujančioms profesinėms sąjungoms:

Vadovaujantis šalių lygiateisiškumo savitarpio pagarbos ir realių įsipareigojimų vykdymo principais bei siekiant bendrų tikslų  deramai atstovaujant profesinės sąjungos nariams, inicijuoti giminingų profesinių sąjungų (LŠPS bei LŠDPS) susijungimą į vieną stiprią organizaciją ir, laikantis profsąjunginio solidarumo principo, jungtis prie naujai sukurtos švietimo sistemai atstovaujančios Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos.

LMŠMPS  suvažiavimo vardu

pirmininkas Eugenijus Jesinas 

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kolektyvinių sutarčių registre įregistravo Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį (2017-11-22 registracijos Nr. PV3-61), kurią 2017 m. lapkričio 6 d. pasirašė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Lietuvos švetimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė Jūratė Voloskevičienė, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Ramutė Minkevičienė, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Asta Marytė Lapinskienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandraugos“ pirmininkas Kęstutis Juknis.

Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis galioja iki naujos sutarties sudarymo arba sutarties nutraukimo.

http://www.socmin.lt/lt/paslaugos/administracines-paslaugos/kolektyviniu-sutarciu-registras.html

Lapkričio 6 d. Vyriausybės Baltojoje salėje iškilmingai pasirašyta švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis.

Anot Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio, sutarties pasirašymas – istorinis žingsnis, kuris įprasmina naują etapą ir leidžia pradėti darbus, kurie jau seniai planuoti.  „Tai yra darbo pradžia iš esmės. Vienas iš pavyzdžių socialinio dialogo ir partnerystės“, – sakė premjeras, linkėdamas suinteresuotoms šalims toliau bendradarbiauti, kalbėtis ir ieškoti kompromisų.

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė sveikino kolegas, sakydama, kad nors derybų kelias ir nebuvo lengvas ir užtruko kone pustrečių metų, tačiau rezultatas džiugina.

Svarbiausi sutarties punktai susiję su mokytojų etatinio darbo užmokesčio įvedimu. Numatoma, kad etatinis darbo apmokėjimas palaipsniui bus įvedamas nuo 2018 metų rugsėjo per dvejus metus. Valstybė etatiniam darbo užmokesčiui įvesti per dvejus metus papildomai skirs 93 mln. eurų. Iki 2020 metų mokytojų atlyginimas sieks tūkstantį eurų.

Sutartyje numatyta 2018–2022 m. sudaryti prielaidas didinti dėstytojų, mokslininkų algas, gerinti jų darbo sąlygas. 

Kolektyvinėje sutartyje taip pat numatoma iki kiekvienų metų birželio 1 d. su sutartį pasirašiusiomis profesinėmis sąjungomis aptarti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimų didinimo galimybes, siekiant iki 2020 metų juos sulyginti su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo užmokesčiu.

Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. bus sudaromos galimybės mokytojams mokyti kitus dalykus ir įgyti kitą pedagoginę specializaciją. Sutartyje taip pat kalbama apie kompensacines išmokas iš mokyklos pasitraukiantiems pedagogams. Be kita ko sutarta skatinti mokyklų tinklo optimizavimą ir tobulinti mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles.

Ši sutartis neterminuota ir įsigalioja nuo pasirašymo datos.

Sutarties pasirašymo video rasite čia:

https://www.facebook.com/LRVyriausybe/videos/10155929223808408/

Plačiau su sutartimi susipažinti galima čia: 

http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/SAKOS_KOLEKTYVINE_SUTARTIS.pdf

„Vienybė – tai gyvenimas“ -

sakė baltų kalbų tyrinėtojas Georgas Heinrichas Ferdinandas Neselmanas.

Vienybę lietuvių tauta įrodė  ne tik žūtbūtinėse

kovose su kryžiuočiais,

bet ir 1918 m. vasario 16, paskelbdama šalies Nepriklausomybę,

1990 m. Kovo 11-ąją,

tų pačių metų rugpjūčio 23 dienos Baltijos kelyje,

1991 m. sausio 13...

Ne kartą pasitvirtino liaudies išmintis, jog

VIENYBĖJE – GALYBĖ.

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos

susijungimas - tai dovana

artėjančiam

Lietuvos valstybės šimtmečiui.

Nuoširdžiai kviečiame į

naujai besikuriančios

LIETUVOS MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖS SĄJUNGOS

STEIGIAMĄJĮ

SUVAŽIAVIMĄ,

skirtą dviejų profesinių sąjungų

– LMPS bei LŠĮPS –

susijungimui.

Suvažiavimas vyks 2017 m. lapkričio mėn. 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų II aukšto salėje 

   Renginio pradžia 11 val.

 

Apie savo galimybę dalyvauti renginyje prašytume pranešti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.