LIETUVOS  MOKYTOJŲ  PROFESINĖS  SĄJUNGOS

 

ĮSTATAI

 

I BENDROJI DALIS


1. Atkurtoji Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS) tęsia tautines ir demokratines Lietuvos mokyklos tradicijas, gina pedagogų interesus, rūpinasi jų profesine kompetencija. LMPS nariai, priimdami šiuos Įstatus, pasižada juos gerbti ir vykdyti.

2. LMPS, įkurta dar carinės priespaudos metais (1905 metais) ir atkurta 1990 m. spalio 27 d., jungia Lietuvos Respublikos inteligentiją, vienija pedagogus, ugdančius jaunimo pilietinius ir patriotinius jausmus, stiprina atkurtą Lietuvos valstybingumą.

3. LMPS yra savarankiška, savanoriška ir savaveiksmė organizacija.

4. LMPS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ar valdantis turtą įstatymų nustatyta tvarka.

5. LMPS pagal savo prievoles atsako tik jam nuosavybės teise priklausančiu turtu.

6. LMPS savo veikloje nesiekia pelno.

7. LMPS grindžia savo veiklą Lietuvos Respublikos Konstitucija, Įstatymais, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis, Vaiko teisių konvencija, šiais, nustatyta tvarka įregistruotais, Įstatais. LMPS turi visas juridinio asmens teises, savo antspaudą, simboliką.

8. LMPS centrinė būstinė (buveinė) yra Lietuvos sostinėje Vilniuje, J.Jasinskio g .9-402.

9. LMPS Įstatai ir/ar jų pakeitimai bei LMPS Programa įsigalioja nuo jų priėmimo dienos Suvažiavime.

 

II LMPS TIKSLAI


10. Vienyti visus Lietuvos mokytojus, dėstytojus ir kitus švietimo įstaigų darbuotojus (toliau LMPS narius), ginti jų darbo, socialines ir ekonomines teises, žmogiškąjį orumą bei teisėtus interesus. LMPS yra atvira visiems Lietuvos mokslo, švietimo ir kultūros žmonėms, pripažįstantiems jos Įstatus ir besirūpinantiems Lietuvos mokyklos likimu.

11. Skatinti LMPS narius jų profesinei, dorovinei bei kūrybinei veiklai, ir sudaryti sąlygas kurti humanistinę ir demokratinę ugdymo sistemą, pagrįstą krikščioniškąja bei bendražmogiškąja morale.

12. Rūpintis Lietuvos mokyklos, švietimo, pedagoginio darbo, ugdymo prestižu visuomenėje, skleisti pedagogikos žinias mūsų krašto žmonėms.

13. Kontroliuoti, kaip naudojamas, saugomas ir tausojamas (taupomas) švietimo įstaigų ir mokyklų valstybinis turtas bei lėšos.

14. Skatinti socialinę partnerystę su kitais partneriais.

15. Atstovauti ir ginti darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus, individualiuose darbo santykiuose, tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.

16. Atstovauti LMPS nariams individualiuose darbo santykiuose.

17. Kolektyvinėse derybose atstovauti visiems su švietimo sistema susijusiems darbuotojams, siekiant teisingo apmokėjimo už darbą, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo, esamų darbo sąlygų gerinimo ir darbo santykių stabilumo.

18. Visomis galimomis priemonėmis prisidėti prie socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo (teikiant pasiūlymus valstybės institucijoms, rengiant bendrus projektus ir pan.).

19. Šviesti darbuotojus darbo teisės, profsąjunginės veiklos ir kitose srityse, padėti jiems kelti kvalifikaciją, padėti LMPS nariams tinkamai apginti pažeistas teises.

 

III LMPS VEIKLOS SRITYS


20. Atstovavimas švietimo ir ugdymo įstaigų darbuotojams, ginant profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus individualiuose bei kolektyviniuose darbo santykiuose.

21. Teisinių paslaugų teikimas LMPS nariams.

22. LMPS narių bei kitų darbuotojų teisinis švietimas ir kvalifikacijos kėlimas.

23. Kita panaši veikla, suteikianti galimybę padėti darbuotojams protingai apginti savo interesus.


IV LMPS VEIKLOS BŪDAI IR FORMOS


24. LMPS, vadovaudamasi LR Profesinių sąjungų įstatymu, atstovauja darbuotojams ir gina jų interesus, bendraudama su darbdaviais valstybinėse ir kitose įstaigose bei institucijose.

25. Organizuoja pedagogų kūrybos ir profesinio meistriškumo konkursus, parodas, skatina jų savišvietą, teisinį ir profesinį tobulėjimą.

26. Siūlo savo narius valstybiniams apdovanojimams ir garbės vardams suteikti.

27. Kviečia ir priima kitų šalių pedagogus ir dalijasi su jais darbo patirtimi.

28. Siūlo pedagogus kandidatais į vadovaujamas pareigas.

29. Dalyvauja atestacinių komisijų darbe.

30. Dalyvauja LR švietimo ministerijos bei savivaldybių organizuojamuose konkursuose ugdymo įstaigų vadovų pareigoms užimti.

31. Rūpinasi LMPS narių veiklos įamžinimu, pedagogų kūrybinio palikimo publikavimu, švietimo, mokyklos istorijos tyrinėjimu ir ekspozicijomis muziejuose.

32. LMPS gali kurti knygynus, skaityklas ir kavines, viešbučius, švietimo muziejus. Įstatymų numatyta tvarka gali organizuoti kitą gamybinę bei ūkinę veiklą, steigti labdaros ir kitokius fondus, gali būti paramos teikėja ir gavėja.

33. Narių kvalifikacijai tobulinti LMPS gali steigti mokytojų namus, organizuoti chorus, ekskursijas, rengti mokytojų ir dėstytojų seminarus, kongresus, ,kursus, leisti knygas, laikraščius, žurnalus ir užsiimti kita panašia veikla.

34. LMPS remiasi demokratijos principais ir siekia sukurti veiklos struktūras taip, kad visi nariai galėtų dalyvauti formuojant  LMPS politiką ir strategiją.

35. LMPS rūpinasi savo turtu ir LMPS narių darbo sąlygomis.

36. LMPS rūpinasi ir kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su profesinių sąjungų narių teisėmis ir interesais susijusius darbo, socialinius ir ekonominius įstatymus, kolektyvines sutartis, dvišalius ir trišalius susitarimus.

37. LMPS, kaip darbuotojų atstovė, yra socialinis partneris visoms švietimo, ugdymo ir auklėjimo įstaigų darbuotojų socialines ir ekonomines sąlygas nustatančioms institucijoms ir organizacijoms (darbdaviams, miestų ir regioninėms savivaldybėms bei jų padaliniams, LR ŠMM ir kt. valstybinėms institucijoms).

38. LMPS deleguoti nariai dalyvauja LR Seimo, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybių, bei ugdymo įstaigų vadovų organizuojamose darbo grupėse, sprendžiančiose švietimo organizavimo, optimizavimo, tinklo pertvarkymo, darbo vietų organizavimo klausimus, susijusius su darbuotojų ekonominiais bei socialiniais poreikiais.

39. Vykdydama savo veiklą, LMPS turi tokias LR Darbo kodekso ir Profesinių sąjungų įstatymo numatytas teise:

39.1. Inicijuoti ir sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti jų vykdymą.

39.2. Teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įstaigoje.

39.3. Organizuoti ir valdyti streikus.

39.4. Teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms.

39.5. Vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę.

39.6. LMPS įgalioti asmenys gali ir turi teisę nekliudomi lankytis mokyklose, institutuose ir kitose mokymo ar auklėjimo įstaigose, kur yra LMPS priklausanti grupė arba dirba pavieniai LMPS nariai, įstoję teritoriniu pagrindu, bei susipažinti su dokumentais, susijusiais su darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais.

39.7. LMPS turi teisę iš darbdavio reikalauti panaikinti jo sprendimus, kurie pažeidžia LR įstatymų numatytas darbo, ekonomines ir socialines LMPS narių teises.

39.8. Jeigu darbdavys laiku neišnagrinėja LMPS pateiktų reikalavimų arba atsisako juos patenkinti LMPS turi teisę kreiptis į teismą.

39.9 LMPS turi teisę siūlyti traukti atsakomybėn pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės ar darbo sutarties ir kitokių tarpusavio susitarimų.

39.10. Saugoti darbuotojų teises sudarant ir vykdant įstaigos pirkimo - pardavimo, veiklos ar jos dalies perleidimo sandorius, koncentruojant rinkos struktūras ir reorganizuojant įstaigas.

39.11. Vadovaujantis LR Darbo kodekso 22 ir 47 straipsniais nemokamai gauti informaciją iš darbdavio apie jo socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį.

39.12. Skųsti teismui darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises.

39.13. Teikti pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo organams dėl norminių aktų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo.

39.14. Atstovauti savo nariams ir įstatymų nustatyta tvarka ginti savo ir savo narių teises bei teisėtus interesus valstybės organuose, taip pat visose Lietuvos Respublikos Teismų institucijose.

39.15. Iš valstybės organų ir organizacijų turi teisę gauti savo veiklai reikalingą informaciją darbo ekonominiais ir socialiniais klausimais, kurią valstybės organai ir organizacijos privalo pateikti įstatymų nustatytais terminais.

39.16. Duoti sutikimą arba atsisakyti duoti sutikimą darbdaviui atleisti LMPS ar jo padalinių renkamojo organo narius arba skirti jiems drausminę nuobaudą.

39.17. Rengti susirinkimus, taip pat įstatymų nustatyta tvarka organizuoti mitingus, demonstracijas ir kitus masinius renginius.

 

V LMPS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

40. LMPS nariais gali būti įvairių Lietuvos mokyklų ir švietimo, ugdymo ir auklėjimo įstaigų pedagogai bei kiti darbuotojai, nepriklausą kitai profesinei sąjungai, laikinai nedirbantys pedagogai, pripažįstantys šiuos Įstatus ir LMPS programą.

41. LMPS nariui, tapusiam darbdaviu ar jo įgaliotuoju asmeniu, jo - LMPS nario - teisės ugdymo įstaigoje veikiančioje LMPS grupėje suspenduojamos. Pasibaigus jo, kaip darbdavio, įgaliojimams, nario teisės šioje LMPS grupėje atkuriamos.

42. Vadovaujantis LR Profesinių sąjungų įstatymo preambule ir 1 bei 6 str. nuostatomis, ugdymo įstaigų vadovai bei jų pavaduotojai, kaip dirbantys pagal teisėtas darbo sutartis su savivaldybių administracijomis, teritoriniu bei pareiginiu pagrindu gali burtis į LMPS skyriuose veikiančias Jungtines ugdymo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų profsąjungines grupes

43. Į LMPS narius priima LMPS grupė paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Asmuo, norintis tapti LMPS nariu, pateikia prašymą raštu, įsigyja nario bilietą, įrašomas į registrą.

44. Visi LMPS nariai, kurių teisės nėra panaikintos ar suspenduotos, naudojasi vienodomis teisėmis.

45. LMPS nariai turi šias neturtines teises:

45.1. Rinkti ir būti išrinktas į LMPS valdymo struktūras.

45.2. Dalyvauti LMPS susirinkimuose, konferencijose bei suvažiavimuose sprendžiamojo balso teise. Kiekvienas delegatas turi vieną balsą.

45.3. Gauti informaciją apie LMPS valdymo padalinių posėdžius ir juose svarstomus klausimus, pateikti pageidavimus ir siūlymus raštu, atvirai reikšti ir ginti savo nuomonę įvairiais LMPS veiklos klausimais.

45.4. LMPS nariai, jau nebedirbantys švietimo ir ugdymo įstaigose, bet savo veikla nusipelnę Lietuvos mokytojų profesinei sąjungai, gali būti renkami į LMPS valdymo organus.

45.5. LMPS narys, dėl amžiaus nutraukęs darbo sutartį švietimo ir ugdymo įstaigoje, bet neišrinktas į LMPS valdymo organus, gali būti LMPS Garbės nariu, be atstovaujamosios teisės.

45.6. Kontroliuoti ir vertinti LMPS renkamas valdymo struktūras.

45.7. Kreiptis 5 LMPS valdymo struktūras dėl kilusių darbo ginčų ir gauti iš jų kvalifikuotą paramą.

46. Atsisakyti priimti asmenį į LMPS galima tik tuo atveju, jei jis pagal Įstatus negali būti profsąjungos narys arba yra pakankamo pagrindo įtarti, kad įstaigos darbuotojas, būdamas profsąjungos nariu, savo veikla sąmoningai kenks profsąjungos interesams ar kompromituos ją.

47. LMPS nariui perėjus dirbti į kitą švietimo, ugdymo, mokymo ar auklėjimo įstaigą, jis gali tęsti savo narystę LMPS. LMPS skyriaus pirmininkas įformina nario darbo vietos pasikeitimą ir apie tai raštu informuoja LMPS Valdybą.

48. LMPS Koordinacinė taryba turi teisę pašalinti narį iš profsąjungos, kuris savo veikla, nesuderinama su šių Įstatų numatytais profsąjungos tikslais, sąmoningai kenkia profsąjungos interesams ar kompromituoja ją.

49. LMPS narys privalo informuoti profsąjungos pirmininką apie savo asmens duomenų ar darbo vietos pasikeitimą.

50. Sąžiningai ir protingai naudotis savo teisėmis.

51. LMPS narys ar grupė, raštu pateikusi klausimą ar siūlymą, susijusį su grupės ar LMPS veikla, privalo gauti atsakymą ne vėliau kaip per mėnesį.

52. Narys moka nustatytą nario mokestį ir vykdo šių Įstatų reikalavimus.

53. Narys nustoja būti LMPS nariu:

53.1. Raštu pareiškęs norą išstoti;

53.2. Jei nevykdo LMPS Įstatų reikalavimų;

53.3. Jei už argumentuotą jo pašalinimą balsuoja 2/3 LMPS grupės arba Koordinacinės tarybos narių;

53.4. Keturis mėnesius be pateisinamos priežasties nesumokėjęs nario mokesčio. Jeigu buvęs LMPS narys pilnai sumoka nario mokesčio įsiskolinimą, jo teisės gali būti atstatytos, jeigu tam pritars 2/3 grupės arba LMPS Koordinacinės tarybos narių.

 

VI LMPS STRUKTŪRA


54. LMPS grupė:

54.1. LMPS grupę sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Pavieniai atskirų Lietuvos vietovių LMPS nariai gali jungtis į grupes teritoriniu pagrindu, o kai nėra grupės, savo nuožiūra, į bet kurį  LMPS struktūrinį padalinį.

54.2. LMPS grupės steigėjai išrenka pirmininką, pavaduotoją, sekretorių, arba tik pirmininką (jei grupė maža).

55. LMPS miestų ir rajonų skyriai:

55.1. Iš dviejų ar daugiau LMPS grupių steigiamas LMPS skyrius, kuris vadovaujasi LMPS suvažiavimo priimtais dokumentais.

55.2. LMPS skyrių valdo grupių atstovų susirinkimas, kuris teisėtas, kai susirenka paprasta jų dauguma. LMPS skyriaus pirmininką renka skyriaus Konferencija, esanti aukščiausias LMPS skyriaus valdymo organas. Skyriaus pirmininkas gali atsistatydinti ar būti atstatydintas Reglamento nustatyta tvarka.

55.3. Skyriaus  konferencija rengiama praėjus ne daugiau 3 (trims) mėnesiams po LMPS suvažiavimo.

55.4. Pirmasis skyriaus atstovų susirinkimas šaukiamas LMPS miesto ar rajono iniciatyvinės grupės, o po to susirinkimai rengiami Koordinacinei tarybai, Revizijos komisijai ar 1/5 narių pareikalavus ir praėjus ne daugiau 2 mėnesiams po konferencijos.

55.5. Skyriaus atstovų susirinkime renkama Koordinacinė taryba ir Revizijos komisija.

55.6. Skyriaus atstovų susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Skyriaus konferencijos rengiamos kartą per vienerius  metus.

55.7. Skyriaus atstovų susirinkime išrinkta Koordinacinė taryba į posėdžius renkasi ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

56. LMPS skyriaus KOORDINACINĖ TARYBA:

- yra viso skyriaus turto valdytoja;

- turi teisę sudaryti sutartis;

- koordinuoja skyriaus grupių veiklą;

- organizuoja sekcijų darbą, atsižvelgdama į profesinius interesus;

- tvarko skyriaus grupių narių apskaitą;

- pateikia svarstyti ir tvirtinti skyriaus susirinkimui metinį veiklos planą ir lėšų skirstymą;

- gina teisėtus narių interesus teismuose ir kitose institucijose.

56.1. LMPS skyriaus Koordinacinė taryba ir Revizijos komisija gali būti perrinkta, sušaukus neeilinę konferenciją, kurioje turi dalyvauti dauguma skyriaus narių.  

 

LMPS VALDYMAS

 

57. SUVAŽIAVIMAS yra aukščiausias LMPS valdymo organas.

57.1. Suvažiavimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau, kaip 51 proc. į suvažiavimą išrinktų skyrių ir grupių delegatų.  

57.2. Pakartotinis suvažiavimas laikomas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvaujančių delegatų skaičiaus, jei apie suvažiavimo datą ir darbotvarkę buvo pranešta prieš vieną mėnesį.

57.3. Valdybos, Koordinacinės tarybos ir Revizijos komisijos nariai Suvažiavime dalyvauja delegatų teisėmis.

57.4 Suvažiavimas šaukiamas vieną kartą per 4 metus. Neeilinis suvažiavimas gali būti sušauktas, reikalaujant 1/5 narių arba 2/3 Koordinacinės tarybos narių.

57.5. LMPS suvažiavimą rengia Koordinacinės tarybos išrinktas Organizacinis komitetas, kuris skelbia arba praneša visiems skyriams, likus mėnesiui iki suvažiavimo dienos vietą, laiką ir darbotvarkę, bet negali keisti Koordinacinės tarybos nutarimų.

57.6. Delegatus į LMPS suvažiavimą renka LMPS skyrių ir grupių nariai pagal LMPS Koordinacinės tarybos nustatytas normas.

57.7. Suvažiavimas renka: mandatų komisiją, pirmininką(us), balsų skaičiavimo komisiją.

57.8. Suvažiavimas tvirtina: darbotvarkę ir reglamentą.

57.9. Svarsto ir tvirtina Pirmininko ir Revizijos komisijos ataskaitas, Mandatų komisijos protokolą.

57.10. Nustato balsavimo tvarką (slaptas ar atviras) ir renkamų organų sudėtį.

57.11 Suvažiavimas priima, keičia ir papildo LMPS Įstatus ir Programą, nustato nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką.

57.12. Slaptu ar atviru balsavimu renka LMPS Pirmininką, tvirtina Koordinacinę tarybą ir renka Revizijos komisiją.

57.13. Balsų dauguma priima nutarimą dėl jungimosi su kitomis Lietuvos Respublikos profesinėmis sąjungomis ar LMPS likvidavimo.

57.14. Sprendžia kitus LMPS veiklos klausimus.

57.15. Suvažiavimo nutarimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė suvažiavime dalyvaujančių delegatų.

58. LMPS KONFERENCIJA

58.1. Siekiant aptarti Lietuvos švietimo plėtros organizavimo, profsąjunginės veiklos, švietimo darbuotojų socialines-ekonomines ir kt. problemas, plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos valdžios struktūromis ir kitais socialiniais partneriais, tarp LMPS suvažiavimų organizuojamos Konferencijos.

58.2. Siekiant Lietuvos Respublikos visuomenę teisingai informuoti apie LMPS veiklą, šalies švietimo plėtrą, pedagogų socialinį-ekonominį bei psichologinį saugumą, socialinį dialogą su LR valdžios struktūromis ir kitus svarbius klausimus, gali būti organizuojamos SPAUDOS konferencijos.

58.3, Konferencijos tikslas:

    - Sudaryti sąlygas didesniam LMPS narių skaičiui dalyvauti švietimo valdymo ir sprendimų priėmime;

     - Didinti LMPS narių suinteresuotumą savo profesine ir organizacijos veikla, skatinti pilietinę bei profesinę iniciatyvą, kūrybinę saviraišką;

     - Siekti didesnės organizacijos konsolidacijos formuojant bendradarbiavimo santykius;

   - Užtikrinti efektyvią informacijos sklaidą ir gebėjimą reaguoti į švietime vykstančius pokyčius;

     - Skatinti LMPS narystės didėjimą.

59. LMPS VALDYBA

59.1. Valdyba yra LMPS valdymo organas, kurį pirmininko teikimu tvirtina Koordinacinė taryba.

59.2. Valdybą sudaro: LMPS pirmininkas, jo pavaduotojai ir, jei yra, komitetų pirmininkai.

59.3. Valdybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, o, reikalui esant, gali būti kviečiami ir skubiai.

59.4. Posėdžiams pirmininkauja LMPS Pirmininkas arba jo įgaliotas pavaduotojas.

59.5. Nutarimai priimami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia LMPS Pirmininko balsas.

59.6. LMPS Valdyba vykdo Suvažiavimo/Konferencijos priimtus nutarimus.

59.7. Priima nutarimus LMPS veiklos ir vidaus tvarkos klausimais.

59.8. Sprendžia narių šalinimo iš LMPS arba LMPS skyrių likvidavimo klausimus.

59.9. Teikia Koordinacinei tarybai siūlymą dėl LMPS Pirmininko nušalinimo.

59.10. Esant reikalui Koordinacinei tarybai teikia siūlymą dėl Neeilinio suvažiavimo sušaukimo.

59.11. Organizuoja mitingus, demonstracijas, piketus, suderinus su Koordinacine taryba priima sprendimą dėl streiko skelbimo, sudaro streiko komitetą.

59.12. Priima sprendimą dėl LMPS būstinės/buveinės.

59.13. Tvirtina įvairių darbo grupių pirmininkus, sprendžia darbo ginčus, rengia susirinkimus.

59.14. Numato strateginius ir taktinius LMPS veiklos tikslus ir uždavinius.

59.15. Priima su LMPS veikla susijusius pareiškimus, rezoliucijas ar kitus dokumentus.

59.16. Kontroliuoja LMPS narių apskaitą.

59.17. Koordinuoja Koordinacinės tarybos bei LMPS skyrių veiklą ir priima nutarimus.

59.18 LMPS valdyba valdo LMPS lėšas ir turtą (atsakingi už lėšas ir turtą yra asmenys, kurių parašai įforminti banke, ir asmuo, pagal aktą priėmęs materialines vertybes).

59.19. Svarsto finansinius LMPS klausimus ir tvirtina tikslinės veiklos sąmatas.

59.20. LMPS finansinei veiklai tvarkyti samdo apskaitos, raštvedybos ar kitus darbuotojus.

59.21. LMPS nariams ginti teismuose ar juridinėms konsultacijoms gali samdyti teisininką ar sumokėti jam už atliktą darbą pagal sutartis.

59.22. Už kitas Profesinei Sąjungai teikiamas paslaugas atsiskaito pagal sutartis.

59.23. LMPS Valdyba turi teisę įvesti balsavimą paštu.

60. LMPS KOORDINACINĖ TARYBA

60.1. LMPS Koordinacinė taryba - kolegialus LMPS valdymo organas, tarp suvažiavimų vadovaujantis visai LMPS veiklai.

60.2. Koordinacinę tarybą sudaro LMPS skyrių pirmininkai ir, jeigu vietovėje nėra skyriaus, bendro grupių susirinkimo išrinkti atstovai.

60.3. Koordinacinė taryba:

- pirmininko teikimu iš LMPS narių tvirtina Valdybą;

- parengia Reglamentą ir veikia pagal jį;

- sprendžia bendradarbiavimo su kitomis profesinėmis sąjungomis, jų junginiais, bendrijomis, visuomeniniais judėjimais tikslingumą ir galimybes, sprendžia kitus svarbius klausimus, tvirtina komisijų/komitetų pirmininkus, priima rezoliucijas ir kitus dokumentus.

60.4. Koordinacinės tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį.

60.5. Koordinacinės tarybos posėdžiams pirmininkauja LMPS Pirmininkas arba jo įgaliotas Valdybos narys.

60.6. Koordinacinės tarybos posėdžiuose skyriaus pirmininkui gali atstovauti raštu įgaliotas jo pavaduotojas arba kitas Koordinacinės tarybos narys.

60.7. Posėdžiuose nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia LMPS Pirmininko balsas.

60.8. Koordinacinės tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau nei 51 proc. Koordinacinės tarybos narių.

60.9. Koordinacinė taryba turi teisę įvesti balsavimą paštu.

60.10. Koordinacinės tarybos narys, be priežasties nedalyvavęs iš eilės dviejuose Koordinacinės tarybos posėdžiuose ir nepranešęs Valdybai raštu, be atskiro įspėjimo netenka įgaliojimų, o skyriui suteikiama teisė pakeisti jį kitu.

60.11. Koordinacinės tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito Valdybai ir Koordinacinei tarybai.

60.12. Koordinacinė taryba įgyvendina Suvažiavime ir Valdyboje priimtus nutarimus.

60.13. Koordinuoja LMPS narių, o taip pat LMPS skyrių veiklą ir priima nutarimus.

60.14. Esant reikalui, sudaro komitetus, komisijas ir koordinuoja jų veiklą.

60.15. Sprendžia naujų narių priėmimą, skatina atskirų grupių regionuose vienijimąsi į Skyrius.

60.16. Skleidžia informaciją apie LMPS veiklą ir skatina narių skaičiaus didėjimą.

60.17. Esant labai svarbioms priežastims, Koordinacinė taryba turi teisę atstatydinti LMPS Pirmininką ir laikinai eiti jo pareigas slaptu balsavimu skirti vieną jo pavaduotojų.

60.18. Revizijos komisijos nariui negalint eiti savo pareigų, Koordinacinė taryba išrenka laikiną Revizijos komisijos narį, kuris vykdo pareigas iki artimiausio Suvažiavimo.

60.19. Koordinacinės tarybos nutarimu kas 4 metai kviečiamas eilinis LMPS Suvažiavimas, o reikalui esant ir NEEILINIS LMPS suvažiavimas. Tam išrenkamas Organizacinis komitetas.

61. REVIZIJOS KOMISIJA


61.1. Revizijos komisija renkama Suvažiavime 4 metų laikotarpiui. Revizijos komisijos nariais negali būti Valdybos ir Koordinacinės tarybos nariai bei samdomi LMPS darbuotojai.

61.2. Savo pirmame posėdyje Revizijos komisija išsirenka pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių.

61.3. Revizijos komisijos pirmininkas kviečiamas į Valdybos bei Koordinacinės tarybos posėdžius.

61.4. Revizijos komisija kontroliuoja LMPS Suvažiavimo nutarimų vykdymą ir jos finansinę veiklą. Dokumentus  tikrina ne rečiau kaip kartą per metus. Taip pat Revizijos komisija tikrina, ar laiku nagrinėjami LMPS narių prašymai ir skundai,  kaip vykdomi priimti sprendimai, kaip dirba LMPS struktūriniai padaliniai.

61.5. Revizijos komisija supažindina Koordinacinę tarybą su savo atliktų tikrinimų rezultatais.

61.6. LMPS Revizijos komisija dirba savarankiškai ir atsiskaito Suvažiavimui.

62. LMPS PIRMININKAS

62.1. LMPS pirmininkas renkamas LMPS Suvažiavime atviru arba slaptu balsavimu ir yra darbuotojų atstovaujamasis organas, turintis LMPS narių įgaliojimus.

62.2. LMPS pirmininkas ir jo pavaduotojai už savo veiklą atsiskaito Suvažiavimui.

62.3. LMPS pirmininkas dirba pagal Koordinacinės tarybos priimtą Reglamentą.

62.4. Esant labai svarbioms aplinkybėms, LMPS pirmininkas gali atsistatydinti arba būti atstatydintas Koordinacinės tarybos sprendimu. Pirmininkui atsistatydinus, iki Suvažiavimo pirmininko pareigas atlieka pavaduotojas, kurį slaptu balsavimu skiria Koordinacinė taryba.

62.5. LMPS pirmininkas koordinuoja visos organizacijos veiklą, vadovauja LMPS Valdybai ir Koordinacinei tarybai.

62.6. Be atskiro įgaliojimo atstovauja organizacijai santykiuose su visų lygių valstybės bei savivaldos institucijomis, darbdaviais bei jų organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais Lietuvos Respublikoje bei užsienyje.

62.7. LMPS pirmininkas priima profsąjunginės veiklos sprendimus, kuriems būtinas Valdybos arba Koordinacinės tarybos patvirtinimas arba sprendimas turi būti priimamas nedelsiant.

62.8. LMPS vardu rengia ir pasirašo raštus valstybės ir savivaldybių institucijoms, o taip pat reikalavimus darbdaviams.

62.9. Turi teisę sudaryti sutartis ir susitarimus.

62.10. Derina pasiūlymus trišalėms ir dvišalėms deryboms su kitomis profesinėmis sąjungomis ir jų centrais.

62.11. Kviečia LMPS Valdybos bei Koordinacinės tarybos posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, pirmininkauja posėdžiams.

62.12. Vykdo nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, turi teisę gauti informaciją iš darbdavio apie socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų interesus.

62.13. Skatina socialinį dialogą du valstybinėmis įstaigomis, regioninėmis savivaldos įstaigomis bei organizacijomis ir darbdaviais.

62.14. Esant reikalui, teikia pagalbą LMPS skyrių pirmininkams, susitinka su darbdaviais bei regioninės savivaldos atstovais, kreipiasi į aukštesnės instancijos valstybines įstaigas ir organizacijas.

62.15. LMPS nariams teikia juridines konsultacijas.

62.16. Planuoja, valdo ir koordinuoja akcijas.

62.17. Atstovauja LMPS žiniasklaidoje.

63. PIRMININKO PAVADUOTOJAS

63.1. LMPS pirmininko pavaduotojai dirba pagal Koordinacinės tarybos priimtą Reglamentą.

63.2. Kai nėra pirmininko (liga, atostogos, komandiruotė ir pan.), laikinai eina LMPS pirmininko pareigas.

63.3. Atstovauja LMPS plėtojant socialinį dialogą su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, darbdaviais, jų organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais Lietuvos Respublikoje bei užsienyje.

63.4. Atstovauja LMPS žiniasklaidoje.

63.5. Koordinuoja kolektyvines derybas.

63.6. Derina pasiūlymus trišalėms ir dvišalėms deryboms su kitomis profesinėmis sąjungomis ir jų centrais.

63.7. Dalyvauja trišalėse ir dvišalėse derybose.

63.8. Skatina socialinį dialogą su darbdaviais.

63.9. Planuoja ir koordinuoja akcijas.

63.10. Informuoja apie savo veiklą LMPS pirmininką, Valdybą ir Koordinacinę tarybą, atsiskaito Suvažiavimui.

63.11. Atlieka kitas Pirmininko pavestas funkcijas.

 

VII LMPS VEIKLOS SAVARANKIŠKUMAS IR RYŠIAI  

 

64.  LMPS nėra pavaldi jokioms valstybinėms ir partinėms institucijoms.

65. LMPS yra pasaulinės mokytojų organizacijos EI (Tarptautinis švietimas) narė, ETUCE ( Europos profesinių sąjungų švietimo komiteto) narė, Lietuvos profesinių sajungų konfederacijos (LPSK) narė. LMPS bendradarbiauja su kitais profsąjunginiais ir visuomeniniais judėjimais ir gali bet kada tą bendradarbiavimą nutraukti. Šiuos klausimus sprendžia Koordinacinė taryba.

66. LMPS savo santykius su kitomis organizacijomis ar valdžios institucijomis nustato sutartimis arba susitarimais.

 

VII LMPS LĖŠOS


67. LMPS lėšas sudaro:

67.1. Vieno procento mėnesinio atlyginimo dydžio nario mokestis, kuris paskirstomas taip:

·   0,5 procento kiekvieną mėnesį pervedama į LMPS atsiskaitomąją sąskaitą;

·   kita 0,5 procento paliekama skyriaus arba grupės sąskaitoje ir naudojama skyriaus veiklos organizavimui bei profesinės sąjungos narių reikmėms.

PASTABA:

·  Koordinacinė taryba turi teisę koreguoti nario mokesčio dydį;

·  Laikinai nedirbantiems pedagogams, motinoms, išėjusioms ilgalaikių nemokamų arba iš dalies mokamų atostogų, studentams nario mokestį nustato LMPS Valdyba.

67.2. Pajamos iš surengtų spektaklių, koncertų, leidinių, gamybinės bei ūkinės veiklos, bendrovių, viešų aukų ir labdaros rinkliavų ir organizacijų įnašų.

67.3. Kitos teisėtais būdais gautos pajamos.

67.4. LMPS savo lėšas tvarko savarankiškai.

68. Lėšos naudojamos:

- einamosioms išlaidoms, siekiant LMPS užsibrėžtų tikslų;

- darbuotojų atlyginimams;

- LMPS narių socialiniams poreikiams tenkinti;

- LMPS nariams šelpti, ištikus juos nedarbui ar nelaimei;

- LMPS renginiams, skirtiems jos reprezentacijai;

- reikšmingoms Lietuvai akcijoms;

- LMPS leidiniui organizuoti ir leisti.

69. Nariai, išstoję arba pašalinti iš LMPS narių, neturi teisės reikalauti savo įnašų.

70. LMPS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kitas įstatymais neribojamas kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas.

 

IX LMPS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

71. LMPS reorganizuojama arba likviduojama, kai už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 į Suvažiavimą išrinktų delegatų. Suvažiavimas savo nuožiūra paprasta balsų dauguma nusprendžia LMPS turto ir lėšų likimą.

72. LMPS skyrius likviduojamas, kai už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 į skyriaus susirinkimą išrinktų delegatų. 

73. Likviduojant LMPS ar jos skyrius, turto perdavimo ir naudojimo klausimus sprendžia LMPS Suvažiavime, skyriaus konferencijoje išrinkta likvidacinė komisija, kuri dirba pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką ir Suvažiavime priimtas principines nuostatas.

74. LMPS likvidavimo pagrindu taip pat gali būti ir teismo sprendimas.

75. LMPS reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

◊◊◊

 

LMPS Įstatai įregistruoti LR Teisingumo ministerijoje

1993-07-29 Nr. 168.VO. Pasirašė ministras J.Prapiestis.

Pakeitimai priimti:

Jubiliejiniame LMPS suvažiavime 1995-1027,28;

V  LMPS suvažiavime 1998-05-16;

VI LMPS suvažiavime 2000-12-17;

VII suvažiavime 2004-01-24;

VIII suvažiavime 2007-03-31;

IX suvažiavime 2010-04-24;

X Suvažiavime 2014-04-26.

 

Lietuvos mokytojų profesinės

sąjungos pirmininkė                                                         Jūratė Voloskevičienė

  

 

 

sex-stories-xxx.com/young;sexstories-all.com/gay;acquisto viagra generico