I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

                      Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (toliau- Profesinė Sąjunga) yra savarankiška, savanoriška ir savaveiksmė organizacija. Profesinės Sąjungos tikslas – kurti mokytojų ir dėstytojų, auklėtojų ir švietimo įstaigų pedagogų dvasinę, kultūrinę ir materialinę gerovę, telkti juos Lietuvos švietimo, besiremiančio tautinės kultūros tradicijomis ir pasaulio pedagogikos pasiekimais, plėtotei, sudaryti savo nariams kuo palankiausias sąlygas ugdytis laisvą ir kūrybingą asmenybę. Šį tikslą Profesinė Sąjunga įgyvendina:

 • pripažindama kalbą kiekvienos tautos didžiausiu turtu, jos savimonės

  svarbiausia raiškos priemone, teigia, kad lietuvių kalba yra prioritetinė

  švietimo sritis,. Sąjunga įsipareigoja saugoti valstybinę lietuvių kalbą nuo

  žalingų įtakų, daugiau rūpintis jos kultūra;

 • puoselėdama Lietuvos mokyklos, mokslo ir mokymosi prestižą, teikdama

  jiems didžiausios vertybės nepriklausomoje valstybėje statusą;

 • keldama savo narių autoritetą;
 • gindama narių profesinius interesus ir socialines bei ekonomines teises;
 • skatindama savo narius saviugdai bei jų profesinės kompetencijos plėtrai;

 

 • formuodama savo narių humanistinį požiūrį į vaikus, paauglius, mokyklinį   ir akademinį jaunimą;
 • rūpindamasi savo narių dvasine bei socialine būkle, nežiūrint jų tautinės priklausomybės, religinių ir politinių įsitikinimų;
 • padėdama Lietuvoje gyvenančioms tautinėms mažumoms ugdyti savo nacionalinę kalbą ir kultūrą;
 • remdama svetur gyvenančių lietuvių pastangas išsaugoti savo kalbą, papročius bei kultūros tęstinumą.
 •  

II. PROFESINĖ SĄJUNGA IR VISUOMENĖ

 

                      Profesinė Sąjunga yra juridinis asmuo; turi savo valdymo struktūras, turtą, sąskaitą bankų įstaigose, gali būti ieškovu ir atsakovu, o taip pat atstovauti savo nariams teisme ar arbitraže. LMPS yra socialiniai partneriai su LR Vyriausybe, Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybėmis, partijomis irjudėjimais, aktyviai dalyvauja tobulinant įstatymus. Turėdama jurisdikcinę iniciatyvą, taip pat kandidatų rėmimo rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą ir vietinius savivaldos organus teisę, Profesinė Sąjunga gali turėti savo remiamų Seimo ir savivaldos narių korpusą ir per jį siekia sudaryti sąlygas savo tikslui ir uždaviniams realizuoti.

                      Profesinės Sąjungos nariai skatina mokinius ir jaunimą, tėvus bei visuomenę lavintis, skiepija jaunimui meilės bei demokratinės valstybės piliečių idealus.

                      Profesinė Sąjunga siekia:

 • plėtoti švietimo ir tautinės mokyklos tradicijas;
 • ugdyti mokykloje bei pilietinę ir demokratinę savimonę;
 • kad švietimas ir mokslas būtų valstybėj prioritetinė sritis;
 • įstatymų nustatyta tvarka steigti įvairias mokymo įstaigas;
 • LMPS gali organizuoti gamybinę ir ūkinę veiklą, susijusią su švietimu;
 • objektyvaus pedagogų darbo įvertinimo bei adekvataus atlygio už darbą;
 • švietimo pertvarkos Rytų Lietuvoje tęstinumo;
 • nenutrūkstamo ugdymo proceso tarp bendrojo lavinimo, neformalaus ugdymo, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų.

 

III. PROFESINĖ  KOMPETENCIJA

 

Kiekvienas Profesinės Sąjungos narys turi teisę laisvai užsiimti kūrybine ir moksline veikla, atitinkančia jo dvasinius polinkius bei sugebėjimus, dalyvauti įvairių kūrybinių organizacijų darbe.

Profesinė  Sąjunga įtakoja mokytojų ir dėstytojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo sistemą:

 • plečia mokytojų dalykinį bei kultūrinį dvasinį akiratį, tobulina žinias ir įgūdžius,
 • organizuojamokytojų, dėstytojų, mokslo darbuotojų seminarus-pažintines ekskursijas į kitas valstybes.

LMPS kartu su  Pasaulio mokytojų organizacijomis rengia tarptautinius kursus, seminarus, konferencijas:

 • profesinės sąjungos nariai, siekiantys aukštesnės pedagoginės kvalifikacijos, gali būti siunčiami stažuotėms į užsienį;
 • įvairiuose Lietuvos regionuose organizuoja kursus, seminarus, vadybines mokyklas;
 • skatina savo narius mokytis užsienio kalbų;
 • ProfesinėsSąjungos nariai gali būti pristatomi valstybinėms pensijoms, nacionalinėms premijoms, bei kitokiems apdovanojimams.

         

 

IV. PROFESINĖSSĄJUNGOS  NARIŲ  TEISIŲ  GYNIMAS

 

                      Profesinės Sąjungos narių teises nusako ir apibūdina Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Įstatai.

Profesinės Sąjungos narių veikla įteisinama darbo sutartimis tarp Profesinės Sąjungos ir Švietimo ir mokslo ministerijos, apskričių, savivaldybių, joms pavaldžių įstaigų vadovų.

Sutarčių pažeidimai sprendžiami derybų keliu arba, prireikus, kreipiantis į teismą.

          Profesinė Sąjunga gina savo narių teisėtus interesus:

 • reikalauja didinti pedagogų atlyginimus, pensijas;
 • siūlo suteikti ilgalaikius kreditus pedagogams statytis privačius butus, namus;
 • LR Seimui, Vyriausybei, Švietimo ir mokslo ministerijai teikia pasiūlymus dėl pedagogų ir kitų darbuotojų darbo sąlygų gerinimo;
 • LMPS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, patalpos, įrengimai ir kitas įstatymų neribojamas turtas;
 • LMPS rūpinsis rūpinasi Lietuvos istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimu bei Lietuvos valstybei nusipelniusių žmonių darbų ir atminimo įamžinimu.

 

V. RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS

 

Profesinė Sąjunga siekia turiningo pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo tarp Lietuvos mokyklų ir užsienio švietimo įstaigų bei profesinių sąjungų.

                      LMPS numato:

 • atgaivinti Lietuvos mokytojų kongresų tradiciją;
 • organizuoti Baltijos valstybių konferencijas, kursus, seminarus;
 • dalyvauti pasaulinės mokytojų organizacijos “Tarptautinis švietimas”

  (Education International) veikloje;

 • plėtoti bendradarbiavimą su tautiečiais mokytojais, dėstytojais ir mokslo

  darbuotojais, gyvenančiais už Lietuvos ribų.

 

 

Programa patvirtinta Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos

atkuriamajame suvažiavime 1990 m. spalio 28d.,

koreguota LMPS Jubiliejiniame suvažiavime 1995 m. spalio 27-28 d.,

V LMPS suvažiavime 1998 m. gegužės 16 d., VI  LMPS suvažiavime 2000 m. gruodžio 17 d.

VII LMPS suvažiavime 2004 m. sausio 24 d., VIII LMPS suvažiavime 2007 m. kovo 31 d.,

IX LMPS suvažiavime 2010 m. balandžio 24 d.

 

 

 

 

running out of disk space