Lapkričio 15 d., penktadienį, 10.30 val. Seimo III rūmų Konferencijų salėje vyko konferencija „Dr. Meilės Lukšienės idėjos ir mokinių įtraukties didinimas“, skirta habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms ir jaunimo mokyklų 20-osioms metinėms paminėti.

Konferenciją rengė LR Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus mokykla, Lietuvos vaikų draugų asociacija „AMADE LIETUVA“.

 

Skaityti daugiau: Seime vyko konferencija „Dr. Meilės Lukšienės idėjos ir mokinių įtraukties didinimas“

 

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos pranešimas, skaitytas spalio 11–12 dienomis Seinuose vykusioje Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų  lituanistų konferencijoje „Mūsų kalba – mūsų tekstai – mūsų gyvenimai“, skirtoje Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms. 

Visą straipsnį skaitykite

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-dainora-egminiene-mokytojo-darbo-prasme/109319

 

 

Spalio 11-12 dienomis Seinuose vyko metinė Lietuvos lituanistų konferencija „Mūsų kalba – mūsų tekstai – mūsų gyvenimai“, skirta Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms. Tai pirmas lituanistų sambūris Seinuose, praėjus daugiau nei šimtmečiui po 1909 metais čia vykusio lietuvių kalbininkų suvažiavimo, kuriame Jonas Jablonskis, Kazimieras Būga ir kiti svarstė lietuvių kalbos norminimo klausimus.

 

Visą straipsnį skaitykite

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-25-viktorija-daujotyte-apie-meile-luksiene-vieno-gyvenimo-tekstas-musu-gyvenimas/109102

 

 

Vil­niu­je, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNES­CO ko­mi­si­jos ga­le­ri­jo­je, ati­da­ry­ta par­oda "Mo­kyk­la su Mei­le", skir­ta Lie­tu­vos švie­ti­mo re­for­mos pra­di­nin­kės Mei­lės Luk­šie­nės 100-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti.

Sei­mas 2013-uo­sius pa­skel­bė M.Luk­šie­nės - lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ty­ri­nė­to­jos, pe­da­go­gės, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rės, ha­bi­li­tuo­tos so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rės, Lie­tu­vos švie­ti­mo re­for­mos pra­di­nin­kės, ap­do­va­no­tos už nuo­pel­nus Lie­tu­vos moks­lui ir švie­ti­mui, o 2004 me­tais - UNES­CO Ja­no Ko­me­ni­jaus me­da­liu - me­tais. UNES­CO M.Luk­šie­nės 100-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes įtrau­kė į 2012-2013 me­tais mi­ni­mų da­tų ka­len­do­rių. Tai­gi ne tik Lie­tu­vos, bet ir vi­so pa­sau­lio vi­suo­me­nė ži­no apie vie­nos iš­ki­liau­sių Lie­tu­vos moks­li­nin­kių ju­bi­lie­jų.

Straipsnį skaitykite

http://www.lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/mokykla-su-meile-luksiene/162316

 

 

Š. m. rugpjūčio 7 d. – rugsėjo 20 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veiks paroda Švietimo istorikei ir reformos iniciatorei Meilei Lukšienei – 100. Tai vienas iš renginių, skirtų UNESCO 2013 metais minimai sukakčiai – Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms.

 

Skaityti daugiau: Atidaroma paroda Švietimo istorikei ir reformos iniciatorei Meilei Lukšienei – 100

cheap cvv